Pogoda Sokolniki z serwisu

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy 46

Zostań sponsorem serwisu

Najlepsza lokalna promocja Twojej firmy

Najnowsze ogłoszenia

Wybory nowego przewodniczącego Rady Osiedla

Podczas grudniowego zebrania Rady Osiedla, pan Marcin Pyda, poinformował iż złożył formalną rezygnację z piastowania funkcji Przewodniczącego.

W związku z tym, Wójt gminy Tomasz Komorowski zaprasza na  wybory nowego Przewodniczącego.

Wybory odbędą się o godzinie 13:00 w sobotę 04.02.2017 w świetlicy.

W przypadku braku kworum, kolejne zebranie odbędzie się o  13:30

Przewodniczący może być wybrany przez MIESZKAŃCÓW spośród pozostałych członków Zarządu Rady Osiedla Sokolniki. W skład Zarządu wchodzą:

  1. Elżbieta Łuniewska
  2. Jan Malewicki
  3. Krzysztof Malicki

Powiązany wpis: Frekwencja radnych

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sokolnik-Lasu do głosowania na nowego Przewodniczącego i jednocześnie dziękujemy Panu Marcinowi Pydzie za pracę społeczną dla naszej miejscowości.

 

 

 

wywóz śmieci - nowy sposób, nowy harmonogram

Dzięki zabiegom Rady Osiedla pod przewodnictwem Marcina Pydy od początku roku zmianie ulega sposób wywozu śmieci. Zlikwidowane będą “dzwony” a śmieci odbierane są spod posesji.

Poniżej harmonogram wywozu śmieci

wywóz

Gdy drzewo sąsiada na dom nam spada - komentarz prawnika

Mieszkanie na zalesionym terenie posiada wiele zalet. Spokój, cisza, wszechobecna zieleń. Czasami jednak owa obecność drzew może sprawić wiele kłopotu. Co zrobić w sytuacji gdy drzewo rosnące na posesji sąsiada przewróci się na naszą działkę i uszkodzi np. dach budynku, a my nie posiadamy ważnego ubezpieczenia mienia?

 

O komentarz poprosiliśmy Paulinę Jaworską z kancelarii SJ Adwokaci ze Zgierza.

 

Paulina Jaworska: Przepisy prawa nie normują szczególnego przypadku uszkodzenia cudzej rzeczy przez roślinność znajdującą się na sąsiednim gruncie. Odpowiedzialność właściciela posesji, na której rosło drzewo opiera się zatem na art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi: kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jest to odpowiedzialność majątkowa na zasadzie winy. A więc aby obarczyć sąsiada odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez drzewo rosnące na jego nieruchomości, niezbędne jest wykazanie że zachowanie owego sąsiada jest zawinione.

Warto jednak podkreślić, że zawinionym jest także zdarzenie wywołane chociażby przez niedbalstwo. W przypisanych okolicznościach będzie to dla przykładu sytuacja, w której sąsiad pomimo wiedzy, że drzewo jest obumarłe, nie czyni odpowiednich starań aby zapobiec potencjalnemu wypadkowi np. nie przycina suchych gałęzi, po czym gałęzie owe spadają na posesje sąsiada, wyrządzając przy tym szkodę na mieniu.

Aby dochodzić roszczeń należy także wykazać, że szkoda rzeczywiście powstała oraz, że pomiędzy zachowaniem sprawcy ( właściciela sąsiadującej nieruchomości) a powstaniem szkody zachodzi związek przyczynowy. Dla przykładu, łatwo wyobrazić sobie sytuacje, gdzie obalenie drzewa jest spowodowane szczególnymi warunkami atmosferycznymi, na danym terenie wystąpiły gwałtowne burze z silnym wiatrem, w wyniku czego uszkodzonych zostało wiele drzew w okolicy. Przed burzą drzewo było zdrowe, rozwijało się zgodnie z zasadami botaniki. W takim przypadku złamanie uznamy za działanie sił przyrody, za które nie można przypisać winy właścicielowi gruntu. Nie będzie on więc ponosić odpowiedzialności za wyrządzone przez obalenie się drzewa szkody. Nie zawsze zatem będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania od właściciela posesji sąsiedniej.

Najprościej rysuje się sytuacja, gdy sąsiad uzna szkodę i zobowiąże się naprawić wyrządzone przez drzewo uszkodzenia. Wówczas warto spisać oświadczenie sąsiada lub zawrzeć porozumienie na piśmie nawet jeżeli sąsiada znamy od lat i darzymy się sympatią. W razie zaistnienia konfliktu na tle sprawy, pisemne porozumienie będzie bowiem dla sądu podstawą zasądzenia odszkodowania i pozwoli uniknąć długiej sądowej batalii w drodze o dochodzenie swoich roszczeń, ponieważ ciężar dowodu zostanie wówczas przerzucony na osobę odpowiedzialną za szkodę. Porozumienie należy opatrzyć datą, dokładnym określeniem stron porozumienia (t.j. kto wyrządził szkodę oraz osoby poszkodowanej- imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel), określeniem sposobu naprawienia szkody (np. zwrot kosztów remontu), krótkim opisem skąd owa należność wynika oraz podpisami obu stron. Jeżeli zdecydujemy się na odszkodowanie pieniężne to należy dokładnie określić kwotę odszkodowania, a także datę i sposobu przekazania tej kwoty ( np. w dwóch ratach płatnych: pierwsza do 01.01.2017 r., druga do 01.02.2017 r. na wskazany rachunek bankowy …… ).

Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z osobą, na której posesji rosło obalone drzewo, jedyną drogą dochodzenia roszczenia jest droga sądowa.

Właściwy do wniesienia pozwu będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca, w którym szkoda powstała. Co do zasady będzie to Sąd Rejonowy. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy 75 000 zł, pozew należy skierować do Sądu Okręgowego.

Pismo procesowe musi w treści swej zawierać oznaczenie sądu do którego kierowany jest pozew, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania stron (dodatkowo obowiązkowe jest wskazanie nr PESEL powoda), oznaczenie pisma słowem POZEW, osnowę wniosku oraz podpis powoda i wymienienie ewentualnych załączników. Niezbędne jest także wskazanie wartości przedmiotu sporu.

Aby skutecznie dochodzić roszczenia w uzasadnieniu pozwu należy wykazać, iż spełnione zostały łącznie trzy przesłanki. Po pierwsze szkoda musi rzeczywiście powstać, po drugie sprawca musi ponosić winę (chociażby w postaci niedbalstwa), i wreszcie po trzecie pomiędzy szkodą a czynem musi istnieć związek przyczynowy, a zatem szkoda musi wynikać z zachowania się sprawcy. Co warto podkreślić, to powód ma obowiązek udowodnić iż owe trzy przesłanki zostały wypełnione.

Zaprojektuj Park Leśny - odwołanie sobotniego spotkania

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń sobotnie spotkanie – w formie kawiarenki deliberacyjnej – nie może się odbyć. Jest to bowiem metoda pracy grupowej, wymagająca udziału przynajmniej kilkunastu osób. Dlatego przekładamy sobotnie spotkanie na wiosnę, licząc że korzystniejsza aura i obecność letników pomogą nam zebrać odpowiednio dużą grupę zainteresowanych rozwojem naszej miejscowości.

Zaprojektuj Park Leśny

Zapraszamy do współtworzenia obywatelskich pomysłów na zagospodarowanie Parku Leśnego w Sokolnikach-Lesie. Wypracowane przez Mieszkańców propozycje zostaną przekazane Radzie Osiedla, która planuje rewitalizację tego terenu. Zależy nam, żeby zmiana, która ma się dokonać w tym miejscu, zgodna była z potrzebami społeczności lokalnej oraz z ideą miasta-ogrodu.

balloons-874838_1920

Wszystkich miłośników Sokolnik Lasu, którzy chcą wymyślić to miejsce na nowo, zapraszamy 3 grudnia o godzinie 14.00 do Kawiarni “40”, która na to sobotnie popołudnie zamieni się w “kawiarenkę deliberacyjną“. creativity-819371_1920

Pod tym sformułowaniem kryje się metoda pracy, która zapewni wszystkim możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia swojego pomysłu i porozmawiania z innymi mieszkańcami. Praca odbywać się będzie w kameralnych grupach, w miłej kawiarnianej atmosferze. Zostanie poprzedzona spacerem na teren Parku Leśnego i krótkim wykładem architekta na temat idei miasta-ogrodu. Całość spotkania potrwa około 2 godzin. 19398-ns5lmr
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dla ułatwienia organizacji wydarzenia prosimy o zgłaszanie udziału:
– mejlem: [email protected]
– telefonicznie: 663-200-241
– zapisując się na wydarzenie udostępnione na FB.

oavebv0
Organizator kawiarenki: serwis SokolnikiLas.pl
Nadzór merytoryczny: Aneta Krzewińska (socjolog), Joanna Jaskułowska (architekt urbanista)